Het wereldwoord en het atoom

Hierbij een werkvertaling (dank aan Google Translate) van een fragment van een voordracht van Rudolf Steiner.

GA 53 Oorsprong en doel van de mensheid, 21 oktober 1905

Men leest vaak over de neerdaling van de Logos en vraagt ​​zich af hoe het [verbeeld] is, hoe men tot een idee over de Logos kan komen, een idee dat meer is dan alleen maar een woord. Laten we nu eens kijken naar het verband tussen de logo’s en de kleinste. Ik geef u een beschrijving – geen speculatie – van de resultaten van oud occult onderzoek, zoals ze zijn overgeleverd, met name in de occulte scholen van Duitsland, vooral vanaf de 14e eeuw. Als we aan het atoom denken, komt het bij ons op dat het atoom een ​​heel klein ding is. Het is voor iedereen duidelijk dat het kleine ding dat een atoom wordt genoemd nog nooit door een microscoop is gezien, ook al is het heel perfect. Maar de occulte boeken geven beschrijvingen van atomen, afbeeldingen van atomen. Waar zijn deze foto’s vandaan genomen? Hoe kan een occultist nu iets over atomen weten?

Stel je nu voor dat als het mogelijk zou zijn om wat een atoom is te laten groeien zodat het groter en groter zou worden totdat het zo groot was als de aarde, je een heel gecompliceerde wereld zou vinden. Binnen dat kleine ding zou men vele bewegingen en verschillende verschijningsvormen waarnemen. Houd deze analogie aan, dat het atoom net zo vergroot zou zijn als de aarde. Als het echt mogelijk zou zijn om het atoom op deze manier te laten groeien, zouden we alle individuele processen erin kunnen observeren. Alleen de occultist is in staat om het atoom zo te laten groeien en het van binnen te bekijken.

Ten tweede, als we kijken naar alle menselijke activiteiten op aarde, te beginnen met de laagste niveaus van menselijke ontwikkeling, met hun instincten en passies, oplopend tot morele idealen, religieuze gemeenschappen enzovoort, dan zien we dat mensen onderling draden aan het spinnen zijn, die Man tot man verstrengelen zich en er ontstaan ​​steeds hogere en hogere gemeenschappen: het gezin, de stam en nog meer etnische en staatsgemeenschappen, en ten slotte religieuze gemeenschappen. Daarin komt de werking van de hogere individualiteiten reeds tot uiting. Zulke gemeenschappen zijn ontstaan ​​uit de bron en bron van de verenigde wereldwijsheid door een grondlegger van een religie. De religies zijn het er allemaal over eens omdat ze stichters hebben die tot de grote loge behoren.

Er is een speciale witte loge, die twaalf leden heeft, van wie er zeven speciaal zijn, en daaruit worden dan religieuze gemeenschappen gesticht. Dat waren Boeddha, Hermes, Pythagoras enzovoort. Het grote plan van de hele evolutie van de mensheid wordt feitelijk spiritueel ontwikkeld in de witte lodge, die zo oud is als de mensheid als geheel. We worden geconfronteerd met een uniform plan om de hele vooruitgang van de mensheid te begeleiden. Alle andere gemeenschappen zijn slechts vertakkingen; ook familiegemeenschappen enzovoort zijn allemaal verbonden met het grote plan dat ons naar de loge van de meesters leidt. Daar wordt het plan gesponnen en geweven, waarlangs de hele mensheid zich zal ontwikkelen.

Laten we alles volgen wat daarna gebeurt. We moeten eerst een bijzonder plan leren kennen, namelijk het plan van onze aarde. Laten we eens kijken naar de vierde ronde van de aarde waarin we ons bevinden. Ze is voorbestemd om het mineralenrijk steeds menselijker te maken. Bedenk hoe de menselijke geest de minerale wereld al heeft getransformeerd, tot aan de transformatie die we in de Dom van Keulen zien, tot de technische machine. Onze mensheid heeft de taak om de hele minerale wereld om te vormen tot een puur kunstwerk. De elektriciteit wijst ons al naar de occulte diepten van de substantie.

Wanneer de mens de minerale wereld van binnenuit heeft herbouwd, dan is het einde van onze aarde gekomen; dan heeft de aarde het einde van de fysieke ontwikkeling bereikt. Het speciale plan waarmee het mineralenrijk wordt getransformeerd, leeft in de Loge der Meesters. Vandaag is dit plan al voltooid, zodat wanneer men het ziet, men kan zien welke wonderlijke gebouwen, wonderlijke machines enzovoort nog uit deze minerale wereld zullen komen. worden. Als de aarde het einde van de fysieke bol heeft bereikt, zal de hele aarde een innerlijke structuur hebben, een innerlijk weefsel, dat de mens er zelf aan heeft gegeven zodat het een kunstwerk is geworden, volgens het plan van de meesters van de aarde. witte loge. Als dat is gebeurd, gaat de aarde in haar astrale toestand. Dit is vergelijkbaar met wanneer de plant begint te verwelken. Het fysieke gaat voorbij; alles gaat in het astrale. Bij het binnengaan in de astrale wereld versmelt het fysieke meer en meer, wordt een steeds kleinere kern, omringd door het astrale, gaat in de rupa- en vervolgens de arupa-toestand en verdwijnt dan in een slaapachtige toestand.

Wat blijft er dan over van het fysieke? Als de aarde in de Arupa-toestand is overgegaan, is er nog een kleine afdruk van de hele fysieke ontwikkeling van wat er volgens het plan van de meesters is opgebouwd, als het ware een heel kleine miniatuurversie van wat de minerale aarde ooit was. Dit is wat er overkomt [van het fysieke]. Het fysieke is er alleen als deze kleine miniatuurversie van eerdere ontwikkelingen, maar de Arupa is groot. Wanneer dit overgaat van de devachan-toestand, vermenigvuldigt het zich naar buiten toe in ontelbare gelijke dingen. En als de aarde terugkeert naar de fysieke toestand, bestaat ze uit ontelbare kleine bolletjes zoals deze, die een afdruk zijn van wat de aarde vroeger was. Maar het zijn allemaal verschillende soorten bolletjes, maar ze leiden naar hetzelfde. De nieuwe fysieke aarde van de vijfde ronde zal dus uit zulke ontelbare kleine onderdelen bestaan, die alles bevatten wat de meesters als doel hebben van de minerale wereld, als een plan in hun loge. Elk atoom van de vijfde ronde bevat het hele plan van de meesters. Vandaag werken de meesters het atoom van de vijfde ronde op grote schaal uit. Alles wat er in de mensheid gebeurt, wordt samengeperst tot één resultaat: dat is het atoom van de vijfde ronde.

Daarom, als we kijken naar het atoom dat vandaag bestaat en teruggaan in de Akasha-kronieken, zien we dat het atoom van vandaag een groeiproces ondergaat. Het blijft steeds meer groeien; het gaat steeds meer uit elkaar. . . [gat in tekst] . . . en het bevat de aanzwellende krachten van de mensheid in de derde ronde. Hieruit kunnen we het plan zien van de Meesters van de derde ronde van de Aarde. Wat helemaal buiten is, wordt helemaal binnen, en in het kleinste atoom zien we een weerspiegeling van het plan van de Meesters. Deze kleine speciale plannen zijn niets meer dan een deel van het hele menselijke plan. Als je er zo naar kijkt dat het plan van de ene ronde het atoom is van de volgende ronde, dan zie je de structuur van het grote wereldplan. Dus het grote wereldplan gaat naar steeds hogere niveaus, naar wezens die steeds hogere plannen van de wereldstructuur hebben. Als we dit plan beschouwen, hebben we de derde Logos. Zo glijdt de Logos voortdurend in het atoom. Eerst is het buiten en wordt het het lay-outplan voor het atoom, en dan wordt het atoom een ​​weerspiegeling van dat plan. De occultist brengt eenvoudig het plan uit de Akasha-kronieken van de eerdere ronden in kaart en onderzoekt zo het atoom.

Waar haalden hogere wezens dit plan vandaan? Daar krijgen we antwoord op als we bedenken dat er nog hogere ontwikkelniveaus zijn waar de plannen worden opgesteld. Daar wordt de ontwikkeling van de wereld in kaart gebracht. Er wordt verwezen naar de hogere stadia in de oudheid, bijvoorbeeld bij Dionysius, de leerling van de apostel Paulus, en ook bij Nicolaus Cusanus. Hij herkende: Hoger dan alle kennis en erkenning is niet erkennen. Maar deze onwetendheid is overkennis en deze onwetendheid is overrealisatie.

Als we niet langer kijken naar wat we van de wereld ontvangen als gedachten en concepten, maar ons richten op wat opkomt, op de innerlijke kracht, dan vinden we nog iets hogers. De meesters kunnen de [derde] logos draaien omdat ze zelfs hoger zijn gestegen dan de aard van het denken. Wanneer de hogere vermogens zijn ontwikkeld, verschijnt wat men denkt voor zulke wezens als iets anders. Het is dan als het gesproken woord bij ons. De gedachte, die voor de meester het diepste wezen vormt, kan zelf de uitdrukking zijn van een hoger wezen, zoals het woord de uitdrukking is van het denken. Beschouwen wij zelf de gedachte als het woord van een nog hoger wezen, dan benaderen wij het begrip logos. De kennis die uit de gedachte wordt gehaald, staat op een nog hoger plan. Aan het ene uiteinde van de wereld bevindt zich het atoom. Het is een beeld van het plan dat voortkwam uit de diepten van de geest van de Meesters, dat is de Logos.

Als we nu de transformatie van de mensheid zelf zoeken in de grote kosmische periode, dan worden we terug de wereld in geleid.

Zoals de mens afdaalde, neerdaalde naar het fysieke vlak, zo is het met de hele wereld. Wat het menselijke zelf bevordert, ligt rondom de mens in de wereld.

Maar dan worden we naar de lagere plannen geleid, die zelf de hogere plannen bevatten. . . de loge van de meesters.

De geest van de aarde leeft vandaag bij de meesters en deze geest van de aarde zal de fysieke kleding van de volgende planeet zijn. Het kleinste wat we doen zal effect hebben op het kleinste atoom van de volgende planeet. Alleen dit gevoel geeft ons een volledige verbinding met de Loge van de Meesters. Dit wordt verondersteld een centraal punt te geven aan de Theosophical Society, omdat we weten wat degenen die weten weten.

Wanneer Goethe over de aardgeest spreekt, spreekt hij de waarheid. De aardegeest weeft het gewaad van de volgende planeet. “In de vloed van het leven – in de storm van actie” weeft de geest [van de aarde] het gewaad van de volgende planetaire godheid.

Ter aanvulling:

Twee jaar later, opnieuw ten tijde van de Algemene Vergadering, sprak Rudolf Steiner in de tot nu toe ongedrukte lezing Berlijn, 21 oktober 1907 (bedoeld voor Bijbel nr. 101) opnieuw over het atoom in de zin van hoe één planeet een spirituele werking heeft aan de andere kant, dus hoe “van de maan naar de aarde en op zijn beurt van de aarde naar zijn opvolger, Jupiter” wordt bewerkt.

Het bewuste uittreksel luidt:

U weet allemaal dat de aarde in een bepaald opzicht geleid wordt door de zogenaamde witte loge, waarin hoogontwikkelde menselijke individualiteiten en individualiteiten van een nog hogere soort verenigd zijn. Wat doen ze daar? Ze werken; ze leiden de evolutie van de aarde; tijdens het verloop van de evolutie van de aarde werken ze een heel specifiek plan uit. Het is inderdaad zo dat tijdens de ontwikkeling van elke planeet een definitief plan wordt gevormd door de leidende machten. Naarmate de aarde zich ontwikkelt, wordt in de zogenaamde witte loge van de aarde het gedetailleerde plan opgesteld hoe Jupiter, die de aarde vervangt, zich moet ontwikkelen. Het hele plan is tot in detail uitgewerkt. En daarin ligt de zegen en redding van verdere ontwikkeling, dat actie wordt ondernomen in overeenstemming met dit plan.

Als een planetaire evolutie ten einde loopt, als onze aarde aan het einde van haar planetaire evolutie is gekomen, dan zullen de meesters van wijsheid en gevoelsharmonie ook klaar zijn met het plan dat ze voor Jupiter moeten uitwerken. En nu, aan het einde van zo’n planetaire evolutie, gebeurt er iets heel eigenaardigs.

Dit plan wordt oneindig gereduceerd en tegelijkertijd oneindig vermenigvuldigd door een procedure. Zodat er oneindig veel exemplaren van het hele Jupiter-vlak zijn, maar dan behoorlijk “en miniatuur”. Op de maan was het net zo: het plan van de aardse evolutie was daar, oneindig vermenigvuldigd en gereduceerd. En weet je wat dat is, dit gereduceerde plan dat in de geest is uitgewerkt? Dit zijn de echte atomen die ten grondslag liggen aan de aarde. En de atomen die ten grondslag zullen liggen aan Jupiter, dat zullen weer het gedetailleerde plan zijn dat nu wordt uitgewerkt in de leidende Witte Loge. Alleen wie dit plan kent, kan ook weten wat een atoom is.

Als je geleidelijk dit atoom, dat de basis van de aarde is, wilt herkennen, zul je de wijsheid tegenkomen die van de grote magiërs van de wereld uitgaat om dit atoom te herkennen.

Nu kunnen we natuurlijk alleen in hoofdlijnen over deze dingen praten, maar we kunnen in ieder geval iets geven dat ons een idee geeft van waar we hier mee te maken hebben.

De aarde is in zekere zin samengesteld uit deze atomen van haar. Elk wezen, jullie zijn allemaal samengesteld uit deze atomen. En je bent in harmonie met de hele evolutie van de aarde omdat je in oneindige aantallen het gereduceerde aardeplan draagt ​​dat eerder werd uitgewerkt. Dit aardeplan kon alleen worden uitgewerkt op de vorige planetaire toestand van onze aarde, de maan, omdat leidende wezens in harmonie met de hele planetaire ontwikkeling door Saturnus, zon en maan werkten. Maar nu ging het erom het oneindige aantal atomen datgene te geven wat ze in de juiste verhoudingen brengt, ze op de juiste manier rangschikt. Het was alleen mogelijk voor de leidende geesten van de maan om je dit te geven als ze de evolutie van de aarde langs een heel specifiek pad leidden, wat ik vaak heb gezegd.

Rudolf Steiner, 21 oktober 1905

Print Friendly, PDF & Email
Scroll naar boven