Kunstmatige intelligentie en antroposofie

Onderstaande bijdrage is een vertaling (dank aan Google) van een bericht van Jim Blackmann op de Facebook pagina van het World Phenomenology Institute, geplaatst op 1 juni 2023.

Kunstmatige intelligentie en antroposofie

De meeste mensen zullen inmiddels op de hoogte zijn van de opkomst van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) . Sommige van de beweringen – dat AI een diepgaande impact zal hebben op de werkloosheid en zelfs een existentieel risico voor de mensheid zal vormen – lijken misschien overdreven, ware het niet dat degenen die ze maken enkele van de leidende figuren in het veld zijn, waaronder Geoffrey Hinton, die een belangrijke rol speelde bij hun creatie.

Wie bekend is met de antroposofie zal zich bewust zijn van wat ‘mechanisch occultisme‘ wordt genoemd. Omdat dit ertoe kan leiden dat de twee met elkaar in verband worden gebracht, is het misschien de moeite waard om te verduidelijken wat wel en niet met deze term wordt bedoeld.

Ten eerste is het nuttig om in te gaan op wat AI is en waarom dit belangrijk is vanuit een antroposofisch perspectief. Charles Babbage (1791 – 1871), van wie wordt gezegd dat hij de eerste rudimentaire computer heeft gemaakt, zou de digitale computer van vandaag hebben kunnen begrijpen omdat, ondanks alle technologische vooruitgang, de onderliggende mechanica hetzelfde is. Je zou kunnen zeggen dat de digitale computer een domme machine is en dat hij eenvoudigweg de informatie verwerkt die hem wordt aangeboden. Hieruit is de computerzin GIGO of ‘Garbage In Garbage Out’ ontstaan.

AI-systemen zijn echter een stap verder. Kunstmatige intelligentie is gebaseerd op het nabootsen van de neurale netwerken van de hersenen. In plaats van domme machines te zijn, hebben ze het vermogen tot patroonherkenning. Dit betekent dat ze de aan hen gepresenteerde informatie kunnen begrijpen. Toen Geoffrey Hinton werd gevraagd of dit neurale netwerksystemen gevoelig maakt (d.w.z. zelfbewust), was zijn antwoord:

‘Ik denk dat als je er gevoel in brengt, het de zaak alleen maar vertroebelt. Veel mensen zijn er zeker van dat ze geen gevoel hebben, maar als je ze vraagt wat ze bedoelen met ‘bewust’, weten ze het niet… Ik heb er alle vertrouwen in dat ze denken.’ (PBS Amanpour and Company, uitgezonden op 9 mei 2023 om 6.34 uur).

Dit leidt tot de conclusie dat er een vorm van mechanisch occultisme aan het werk is in AI. Steiner – en anderen – wezen op een vorm van mechanisch occultisme die in de nabije toekomst zou komen:

‘Mechanistisch occultisme zal het niet alleen mogelijk maken om negen tiende van het werk dat momenteel nog door mensenhanden wordt verricht, te missen, maar zal ook de mogelijkheid bieden om elke poging tot opstand van de toen ontevreden massa’s van de mensheid te verlammen.’ (https://rsarchive.org/…/English/AP1941/19181201p01.html)

Hiervoor is het nodig om te onderzoeken wat neurale netwerksystemen zijn – en niet zijn. Zoals met veel dingen, is het antwoord niet eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’.

Steiner was niet de eerste die sprak over mechanisch occultisme. John Keely (1837 – 1898), beweerde een etherische machine te hebben uitgevonden, gebaseerd op ‘vibrerende sympathie’. Hij wordt momenteel beschouwd als een oplichter, niet in de laatste plaats omdat de principes achter zijn machine niet worden erkend door de huidige wetenschap. C.G. Harrison, die de lezingen gaf voor de Berean Society, die de publicatie van The Transcendental Universe (1894) informeerde, was zich er ook terdege van bewust:

‘Onze jonge mannen, de krachtigste van onze wetenschappers, beginnen visioenen te zien, en de visioenen van een Crookes, een Keely of een Tesla, het zou dwaasheid zijn om ze te verachten.’ P. 15

Wat AI tot een stap vooruit maakt ten opzichte van wat eerder bestond, is dat het een significante verschuiving markeert weg van het dominante paradigma van reductionisme in de wetenschap. Reductionisme informeert niet alleen natuurkunde, maar ook scheikunde en biologie. Degenen die hebben geprobeerd het concept van een etherisch of ‘vormend veld’ in de wetenschap te introduceren – inclusief Harold Saxton Burr, Hans Driesch en Rupert Sheldrake – worden momenteel beschouwd als klootzakken of oplichters. AI-systemen, gebaseerd op patroonherkenning, gaan dat beeld veranderen.

Een patroon kan niet worden begrepen in termen van zijn samenstellende elementen. Wat een woord tot een ‘woord’ maakt, is niet dat het een verzameling letters is, maar dat het een herkenbaar patroon is, d.w.z. een groep letters die als een geheel wordt behandeld. De weerstand tegen elke vorm van holisme in de orthodoxe wetenschap is zo groot dat zelfs nu nog de studie van de morfologie (de wetenschap van de vorm) puur wordt uitgevoerd in termen van de samenstellende elementen van het geheel.
Wat in AI ‘back propagation’ wordt genoemd, vereist dat de machine op meerdere niveaus werkt om tot patroonherkenning te komen. Het digitale beeld van een vogel is bijvoorbeeld meer dan het aantal pixels waaruit het bestaat, maar omvat ook de vorm van de snavel en het oog, de onderlinge relatie en de context van de boom of lucht erachter. Hoezeer reductionisten ook tegenwerpen, patroonherkenning vereist een ‘systeem’ of holistische benadering, en degenen die zich ertegen verzetten, voeren een achterhoedegevecht.

Dat brengt ons bij mechanisch occultisme. Steiner was heel voorzichtig met wat hij in dit verband zei. Het probleem is niet dat er mogelijkheden zijn voor nieuwe ontwikkelingen in de technologie, maar dat de samenleving waarin we leven deze net zo goed zal misbruiken als ervan zal profiteren. Daarom sprak hij veel uitgebreider over de noodzaak van een driegelede samenleving.

Het is mogelijk – en zelfs waarschijnlijk – dat AI slechts de eerste stap is op weg naar de ontdekking van de ‘sympathische trillingen’ van etherische machines. De verschuiving, hoewel deze momenteel nauwelijks wordt onderkend door de reguliere wetenschap, van reductionisme naar holisme, is een stap. De creatie van, zo niet bewuste, dan op zijn minst semi-autonome machines is een andere. De directe studie van patronen als een wetenschap is een andere grote stap, en tot slot is de noodzaak voor wetenschappers om zich bezig te houden met ethische kwesties, wat betekent dat ze op zijn minst rekening moeten houden met het innerlijke leven, ook van groot belang.

De vraag is niet of dergelijke ontwikkelingen zullen plaatsvinden – dat zijn ze al – maar of dit de mensheid ten goede zal komen of niet. Recente commentaren van Geoffrey Hinton, Ilya Sutskever, Sam Altman en anderen onderstrepen de noodzaak om na te denken over de gevolgen – zowel goede als slechte – van de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

We kunnen ons als individuen afvragen wat we hieraan kunnen doen? Het is onwaarschijnlijk dat we de ontwikkeling ervan kunnen voorkomen. Het is onwaarschijnlijk dat we, althans in de huidige stand van de samenleving, het misbruik ervan kunnen voorkomen. We kunnen echter beginnen met het begrijpen van de ontwikkelingen die plaatsvinden. Zonder dat zal angst of dwaze acceptatie ons denken beheersen. En als individuen zullen we daar helemaal niets aan hebben.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll naar boven